Hakkımızda

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi

Genel Bilgi
Hayvanların evcilleştirilmesi ile başlayıp günümüze kadar gelen Veteriner Hekimliği; hayvan hastalıklarının tanısı ve tedavisi, hayvan ıslahı, salgın hastalıklarının kontrolü, halk sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği ve hayvan refahı gibi alanlarda geniş bir yelpazede hizmet üreten son derece köklü bir meslektir.
Bu mesleğin ilk uygulamaları geleneksel yaklaşımlar şeklinde olmuştur. Avrupa’da, 18. yüzyılın ilk yarısında, sığır vebası salgınlarında 200 milyon civarında sığırın ölmesiyle ve savaşlarda kullanılan tek tırnaklı hizmet hayvanlarında baş gösteren salgın hastalıkların artmasıyla, askeri, ekonomik ve sosyal yaşam olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu salgınların önüne geçilememesi, veteriner hekimlerin bilimsel anlamda yetiştirilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bunun düşünceyle Dünyada ilk Veteriner Okulu 2 Şubat 1762’de Fransa’da açılmıştır.
Türkiye’de ise veteriner hekimlik 19.yüzyıla kadar usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş kişilerce yapılmıştır. Türkiye’de bilimsel veteriner hekimliği eğitim-öğretimi, Tanzimat’ın ilanını izleyen Batılılaşma çabaları çerçevesinde Prusyalı Veteriner Hekim Godlewsky tarafından 1842 yılında İstanbul’da “Askeri Baytar Mektebi”nin açılmasıyla başlamıştır. Askeri Baytar Mektebi, iki dönem mezun verdikten sonra; öğretime Harp Okulu bünyesine alınan veteriner sınıflarında devam edilmiş ve eğitim-öğretim süresi de üç yıldan dört yıla çıkarılmıştır. Bu Okulun mezunlarından Askeri Veteriner Hekim Mehmet Ali Bey’in çabaları ile önce 1888 yılında ilk sivil veteriner hekimliği örgütü; bir yıl sonra 1889 yılında da “Mülkiye Baytar Mektebi” adı ile Sivil Veteriner Okulu kurulmuştur. Askeri ve Sivil Veteriner Okulları 1921 yılında “Baytar Mekteb-i Âlisi” adı altında birleştirilmiş; Okulun adı 1928 yılında “Yüksek Baytar Mektebi” olarak değiştirilmiştir.
Cumhuriyetin 10’uncu yılında (1933) Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün açılmasıyla birlikte; İstanbul’da bulunan Yüksek Baytar Mektebi Ankara’ya nakledildi ve Enstitünün “Baytar Fakültesi” olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesi’nin adı; 1937’de yürürlüğe konan 3203 sayılı Yasa ile “veteriner” sözcüğü resmen kullanılmaya başlanınca “Veteriner Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.
2023 yılı itibariyle ülkemizdeki Veteriner Fakültesi sayısı 31’dir. Bunlardan iki tanesi, Kırgızistan Manas Veteriner Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi ÖSYM sistemi ile öğrenci alacak şekilde ülkemiz dışında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkçe Program haricinde 2015 yılı itibariyle İngilizce Programı da yürütmektedir. Fakültelerimiz Ulusal düzeyde VEDEK ve Uluslararası düzeyde EAEVE nezdinde Akreditasyon çalışmalarını da sürdürmektedirler.
Veteriner Fakülteleri Dekanları, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve İlgili Meslek Örgütleri ile Kamudaki meslektaşlarımız ile birlikte 2006 yılında ilk Toplantılarını gerçekleştirmişlerdir. Bu tarihten sonra olacak şekilde her yıl Dekanlar ve Meslek Örgütleri düzenli şekilde bu Toplantılara devam etmişler ve alınan Kararları yayınlamışlardır. Bununla birlikte 10 Şubat 2020 tarihinde Erzurum’da yapılan Toplantıda “Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi” kurulma Kararı alınmış ve 23 Veteriner Fakültesi Dekanının Ortak imzasıyla “Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi (VEFDEK) Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” kabul edilmiştir.